Chuyên Khoa Tai Mũi Họng
Ths.BS Tai Mũi Họng

Chuyên Khoa Xét Nghiệm
Ths.Bs Chuyên Khoa Xét Nghiệm

Chuyên Khoa Tim Mạch
BS.CKI Chuyên khoa Tim Mạch

Chuyên Khoa Nội
BS CKII Chuyên Khoa Nội

Chuyên Khoa Sản
BS.CKI Chuyên Khoa Sản

Chuyên Khoa Mắt
BS.CKI Mắt

Giám Đốc Chuyên Môn
BS.CKI Nội Tổng Quát